Apie Mus

Tikslai

Klaipėdos vaišnavų kultūros centras (KVKC) – jauna, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, besivadovaujanti Jo Dieviškosios malonės A.Č. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados įkurto ISKCON’o (Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos) leidžiamomis idėjomis, principais, standartais, sprendimais bei reikalavimais. Centro tikslas – skleisti tikras, laiko patikrintas žinias apie žmogaus kūną, psichiką ir sielą, bei jos amžiną ryšį su Aukščiausiu Dievo Asmeniu per švietimo, dvasinio ir psichologinio ugdymo, kūno kultūros ir poilsio, sveikatos, kultūros bei meno sritis.

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos bendra misija yra skleisti Krišnos Sąmonę, kad visos gyvos būtybės Žemėje: žmonės ir kiti judantys bei nejudantys padarai – užsiimtų tarnyste Šri Krišnai pagal savo galimybes.

ISKCON’o įkūrimo metu, 1966 metų liepos mėnesį Niujorko mieste, Šrila Prabhupada suformulavo septynis teiginius, nusakančius Krišnos Samonės judėjimo tikslus:

  • Sistemingai propaguoti dvasinį žinojimą plačiai visuomenei ir šviesti visus žmones apie dvasinio gyvenimo metodus tam, kad atstatyti gyvenimo vertybes ir pasiekti tikrą vienybę ir taiką pasaulyje.
  • Propaguoti Krišnos sąmonę, kokia ji yra apreikšta Bhagavad-gitoje ir Šrimad Bhagavatam.
  • Suartinti organizacijos narius ir atvesti juos arčiau Krišnos, pirminės būtybės, ir tokiu būdu išugdyti idėją, kad kiekviena siela yra Dievo (Krišnos) dalelytė.
  • Mokyti ir skatinti sankirtanos judėjimą kongregacinio Švento Dievo Vardo kartojimo, kurio mokė Viešpats Šri Čaitanja Mahaprabhu.
  • Pastatyti judėjimo nariams ir visai visuomenei šventą transcendentinių žaidimų vietą, skirtą Krišnos Asmenybei.
  • Suartinti judėjimo narius tam, kad išmokyti juos paprastesnio ir natūralesnio gyvenimo būdo.
  • Tam, kad pasiekti aukščiau išvardintus tikslus, spausdinti ir platinti laikraščius, žurnalus, knygas ir kitus leidinius.

Siekiai

Kiekvienam mūsų pravartu žinoti, kas mes esame iš tikrųjų: fizinis kūnas, protas, intelektas, ar – siela? Kokia žmogaus prigimtis, tikslas ir gyvenimo prasmė? Kaip pasiekti visų taip trokštamą laimę ir ramybę savyje? Kaip harmoningai sąveikauti su aplinkiniu pasauliu? Kaip subalansuoti ir ištobulinti santykius šeimoje, visuomenėje, darbe. Kaip tinkamai rūpintis savo dvasine praktika, fizine bei psichine sveikata?

Klaipėdos vaišnavų kultūros centras į šiuos rūpimus klausimus atsakymų ieško minties aktualumu laikui nepavaldžiuose Vedų raštuose, kuriuos į Vakarus atvežė A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, juos vertė ir komentavo mūsų vakarietiškai sąmonei suprantama kalba. Tai ne tik raštai – tai ištisa neaprėpiama dvasinė kultūra, apimanti jogą, mokslą, filosofiją, psichologiją, mediciną, sveiko gyvenimo būdą, pedagogiką, švietimą, vaikų auklėjimą, muziką, literatūrą, teatrą, šokį, dailę ir kt. Dar labai svarbus momentas – tai stipriai socializuota kultūra, kuri, priešingai nei įprasta šiandieniniame pasaulyje, ne skaldo, bet vienija žmones, buria į stiprias, etinėmis bei dvasinėmis vertybėmis grindžiamas bendruomenes, įgaunančias stipresnį imunitetą nepalankiems išorės veiksniams.

Siekdamas įgyvendinti tikslus, centras jau organizuoja įvairaus pobūdžio paskaitas, kursus, mokymus, seminarus, diskusijas, konsultacijas, knygų, žurnalų, kitų leidinių, vaišnaviškų reikmenų platinimą, vaišnaviškų švenčių organizavimą, suaugusiems, jaunimui ir vaikams.

Ateity, pagal galimybes, įstaiga planuoja tobulinti visuomenės švietimo sritis, organizuodama paramos gavimą, inventoriaus įsigijimą, visuomenės narių integraciją į numatomus projektus. Taip pat organizuoti įvairias konferencijas, stovyklas, edukacinius užsiėmimus, varžybas, festivalius ir kitų formų renginius, socialiai remtinų asmenų grupių maitinimą, audio ir vizualinių kūrinių kūrimą bei platinimą. Klaipėdos vaišnavų kultūros centras įgyvendindamas viešinimo bei informacijos sklaidos priemones, sieks bendradarbiauti ne tik su Lietuvos bei kitų šalių įstaigomis, organizacijomis, bendrijomis, bendruomenėmis, individualiais asmenimis ideologiškai priklausančiais ar besivadovaujančiais A.Č. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados įkurto ISKCON’o (Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijai) leidžiamomis idėjomis, principais, standartais, sprendimais bei reikalavimais.