JM Sankarshan Das Adhikari vizitas Klaipėdoje !!!

10828062_460891677397522_7663950646699993447_o[1]